Oferta

 

 „Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej”

                                                                                                                                          Henry Ford                                                                                                                                                                                          

 

       Regionalny Klaster Drzewny powstał w 2007 roku jako pierwszy Klaster Lubelszczyzny pod nazwą Stowarzyszenie Lubelskie Drewno. Powołanie Stowarzyszenia było inicjatywą lubelskich przedsiębiorców, którzy podjęli wspólne działania by utworzyć dobrowolną, niezależną organizację biznesową.

Działania RKL  już od samego początku funkcjonowania były nastawione na rozwój, zacieśnianie stosunków środowiska biznesowego, miały na  celu wykorzystanie istniejących i funkcjonujących zrębów współpracy przedsiębiorstw, pomocy przedsiębiorcom i ich wzajemnej kooperacji oraz podwyższenia atrakcyjności regionu.

Nasze Stowarzyszenie wychdzi z przekonania, że w życiu gospodarczym i działalności biznesowej konkurencja nie wyklucza współpracy. Uczymy się od siebie nawzajem i razem zdobywamy nowe umiejętności. Zyskujemy nie tylko my, ale także nasze otoczenie. Nasz Klaster jest wzorem dobrych praktyk, promotorem przedsiębiorczości, innowacyjności, kompetentnym i rzetelnym partnerem biznesowym dla innych firm, instytucji publicznych oraz administracji samorządowej.

Klaster zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje związane z wieloma branżami. Prowadzimy współpracę z ośrodkami badawczymi, uczelniami wyższymi – między innymi Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym, Parkiem Naukowo – Technologiczny, władzami miasta – Urząd Marszałkowski w Lublinie, a także realizujemy projekty europejskie.

Od szeregu lat ściśle współpracujemy też z Izbami Rzemieślniczymi w zakresie doszkalania, kształcenia oraz kursów w zawodach rzemieślniczych. Przygotowujemy również do  egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

 

Obecnie zrzeszamy blisko 60-ciu przedsiębiorców różnych branż.

 

Od ubiegłego roku jesteśmy członkiem Związku Pracodawców - Klastry Polskie, organizacji  zrzeszającej  animatorów klastrów gospodarczych z całej Polski, w której Zarządzie mamy swojego przedstawiciela.

RKD przez szereg lat stał się swego rodzaju inkubatorem umożliwiającym powstawanie kolejnych Klastrów na terenie naszego województwa. Obecnie dzięki współpracy z blisko dziesięcioma klastrami każdy przedsiębiorca znajdzie w naszych szeregach swoje miejsce.

W ostatnim czasie powołaliśmy również Lubelską Grupę Kompetencji Klastrowych, której zadaniem będzie z jednej strony rozwijanie kompetencji liderów oraz animatorów powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych z regionu Lubelszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji specyficznych dla środowiska klastrowego, z drugiej strony zaś wypracowanie w województwie spójnych ram dla rozwoju polityki klastrowej, jako instrumentu służącego realizacji strategii gospodarczych województwa.

Przewiduje się, że właśnie struktury klastrowe będą narzędziem wdrażania polityki gospodarczej w przyszłym okresie programowania w UE.

W ramach prac Grupy odbywać się będą regularne spotkania podczas których będą trwały prace nad określeniem obszarów oddziaływania klastrów (np. edukacja, infrastruktura, regulacje prawne). Wypracowane zostaną m.in. propozycje wspólnych projektów w tym zakresie. Nastąpi również identyfikacja potrzeb w zakresie obszarów wsparcia kierowanego do inicjatyw klastrowych ze strony władz lokalnych.

Uczestnicy spotkań Grupy będą starali się ponadto wypracować założenia modelu finansowania rozwoju przedsiębiorczości poprzez struktury klastrowe.

Budowa takiego partnerstwa, sieciowanie współpracy i płaszczyzny wymiany wiedzy są elementem trwale przyczyniającym się do budowania regionu opartego na wiedzy, a w efekcie do zwiększenia liczby innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w regionie.

Na temat korzyści, jakie przynoszą powiązania gospodarcze zbudowane na zasadzie klastrów, powstała już bogata literatura. Sporządzenie ich pełnej listy byłoby zadaniem czasochłonnym i wymagało by napisania co najmniej kilkunastu opracowań. Niemniej jednak, analizując liczne badania empiryczne w tym zakresie, można powiedzieć, że obecność i działalność klastrów przynosi trzy fundamentalne korzystne zmiany dla regionu, w którym ulokowany jest taki klaster:

1) przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego – energiczne klastry, stając się motorem wzrostu, przyczyniają się do podnoszenia lokalnego PKB, bogactwa społeczeństwa, stymulują koniunkturę;

2) poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości – firmy klastrowe mają ułatwiony dostęp do wiedzy i innowacji, innych firm świadczących specjalistyczne usługi, dostawców, całego zaplecza biznesowego (np. instytucje doradcze, pomocowe, prawne), a nawet lepszego, składającego się już z wyselekcjonowanych specjalistów, rynku pracy;

3) wzrost innowacyjności – klastry sprzyjają innowacyjności, ponieważ mają możliwość bliskiej i stałej współpracy z sektorem B+R; nie bez znaczenia jest również wewnątrzklastrowa konkurencja, która wymusza równanie w górę, mobilizuje słabszych uczestników powiązania do podnoszenia poziomu.

Szczególnie ważny jest trzeci z wymienionych efektów. Innowacyjność bowiem to klucz do sukcesu na dzisiejszym coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Ci, którzy mają odwagę wdrażać nowe technologie, sięgać po nieznane dotąd rozwiązania z miejsca zyskują przewagę konkurencyjną, stają się awangardą biznesu, wyznaczają trendy i kierunku rozwoju. (Autor: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe )